เรื่อง :: โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2557

     
 

 

 
  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 กันยายน 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102