เรื่อง :: โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

     
 

 

 
  โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 สิงหาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102