เรื่อง :: อบรมเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  โครงการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ
"เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
ณ ศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต
วันที่ 29 สิงหาคม 2558
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
1 กันยายน 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102