เรื่อง :: การปฐมนิเทศการเข้าค่ายลูกเสือ

     
 

 

 
  การปฐมนิเทศการเข้าค่ายลูกเสือ 
วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 มกราคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102