เรื่อง :: สัมมนานักศึกษาฝึกสอนครั้ง ที่ 3 /2/2558

     
 

 

 
  สัมมนานักศึกษาฝึกสอนครั้ง ที่ 3 /2/2558
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559
ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
2 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102