เรื่อง :: สัมมนาโรงเรียนร่วมเครือข่ายวิชาชีพครู

     
 

 

 
 

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดสัมมนาโรงเรียนร่วมเครือข่ายวิชาชีพครู
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครูพร้อมเป็นผู้ดำเนินการเสวนานโยบายการจัดการเรียนเพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน 
โดยมีดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 และดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมเสวนา ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ 
ซึ่งโครงการสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครูครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิตบัณฑิตกับผู้ใช้บัณฑิตในการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

ข่าวโดย:วัฒนา อ่วมเนตร

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102