เรื่อง :: โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

     
 

 

 
  ครงการบริการวิชาการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปีที่ 5
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมอาหารจากหม่อนผลสด
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559
โดย
สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102