เรื่อง :: ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรัทธาสมุทร

     
 

 

 
 
ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
9 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102