เรื่อง :: โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู

     
 

 

 
  โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู
ด้านการออกแบบกาารจัดการเรียนรู้
ตามกรอบแนวคิดศตวรรษที่ 21
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
19 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102