เรื่อง :: การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1 ปี 2559

     
 

 

 
  การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1 2559
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา (911)
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102