เรื่อง :: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

     
 

 

 
  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102