เรื่อง :: การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  การประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมไม้แดง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102