เรื่อง :: การประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์

     
 

 

 
  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์
เพื่อพัฒนาคุณภาพของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
จัดโดย..สาขาฟิสิกส์
ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
9 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102