เรื่อง :: การประชุมคณะการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2559

     
 

 

 
  การประชุมคณะการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2/2559
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมไม้แดง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
17 มีนาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102