เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อทำผลงานให้แล้วเสร็จใน 1 ปี

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชงปฏิบัติการ
การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
เพื่อทำผลงานให้แล้วเสร็จใน 1 ปี
วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมไม้แดง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
23 มีนาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102