เรื่อง :: โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข

     
 

 

 
  โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และทักษะทางปัญญาให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
30 มีนาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102