เรื่อง :: บรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนอุดหนุนการวิจัย

     
 

 

 
  บรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนอุดหนุนการวิจัย
สัมภาษณ์ทุนอุดหนุนการวิจัย
ณ ห้องไม้แดง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
31 มีนาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102