เรื่อง :: อบรมมือน้ำและวิธีการเพาะเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

     
 

 

 
  อบรมมือน้ำและวิธีการเพาะเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
โดย อ.หมู พระประแดง
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์
วันที่ 31 มีนาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
31 มีนาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102