เรื่อง :: โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วิชาชีพครู

     
 

 

 
  โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วิชาชีพครู
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2559
สนับสนุนงบประมาณ
โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102