เรื่อง :: โครงการการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิต

     
 

 

 
  โครการการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิต
และการสื่อสารให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์
อาคารอำนวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
17 มีนาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102