เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับงานวิจัยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น
สำหรับงานวิจัยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 23-24 เมษายน 2559
โดยวิทยากร อาจารย์อานัติ หน่อทองคำ และอาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 เมษายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102