เรื่อง :: กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

     
 

 

 
  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
ณ โรงยิมพลศึกษา
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
28 เมษายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102