เรื่อง :: โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

     
 

 

 
  ผศ.ว่าที่ร.ต.วสันต์ นาคเสนีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย
โดยมีผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธี
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถานีตำรวจภูธรจอมบึง
และเทศบาลตำบลจอมบึง ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
29 เมษายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102