เรื่อง :: โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

     
 

 

 
  โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถา นศึกษา 
ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
16 พฤษภาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102