เรื่อง :: โครงการพัฒนาสื่อไอซีทีเพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน

     
 

 

 
  โครงการพัฒนาสื่อไอซีที
เพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
ณ ห้อง Computer Trianning ชั้น 2
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
1 เมษายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102