เรื่อง :: โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษา

     
 

 

 
  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 20 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
20 เมษายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102