เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
 

 

 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่4/2559
วันอังคารที่ 7 มิถูนายน 2559
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมไม้แดง 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
9 มิถุนายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102