เรื่อง :: ต้อนรับศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     
 

 

 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
9 มิถุนายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102