เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อทำผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

     
 

 

 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
เพื่อทำผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี (กิจกรรมครั้งที่ 3)
ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมธารา มันตรา (ชะอำ เพชรบุรี)
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
11 มิถุนายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102