เรื่อง :: ประชุมทวนสอบ

     
 

 

 
  ประชุมทวนสอบ
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
11 มิถุนายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102