เรื่อง :: โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 1

     
 

 

 
  โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ครั้งที่ 1
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 2559
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
19 มิถุนายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102