เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบเครือข่ายสำหรับโรงเรียน

     
 

 

 
  การจัดการระบบเครือข่ายสำหรับโรงเรียน
วันที่ 22-24 มิถุนายน พ.ศ 2559
จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 มิถุนายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102