เรื่อง :: UpDATE..!! ประมวลภาพโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัดสมุทรสงคราม  รุ่นที่  2  ค่ายที่  2
ระหว่างวันที่  1 -8  พฤษภาคม  2553  (จำนวน 30 คน)

>>>. . . คลิกเพื่อชม. . .<<<
>>>. . . คลิกเพื่อชม. . .<<<
>>>. . . คลิกเพื่อชม. . .<<<
>>>. . . คลิกเพื่อชม. . .<<<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 พฤษภาคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102