เรื่อง :: อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

     
 

 

 
  สาขาคณิตศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
SMART Notebook for teaching mathematics.
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
29 พฤษภาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102