เรื่อง :: อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ INFOGRAPHIC เพื่อการเรียนการสอน

     
 

 

 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การสร้างสื่อ INFOGRAPHIC เพื่อการเรียนการสอน"
รุ่นที่ 1 วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2559
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 มิถุนายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102