เรื่อง :: โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนพัฒนาคนท้องถิ่น

     
 

 

 
  โครงการบริการวิชาการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชนพัฒนาคนท้องถิ่น”
กิจกรรมถ่ายทอดวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ณ โรงเรียนวัดด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
จัดโดยสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
13 กรกฎาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102