เรื่อง :: การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2558

     
 

 

 
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
3 สิงหาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102