เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการครูสะเต็มศึกษา

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ครูสะเต็มศึกษา
วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 กรกฎาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102