เรื่อง :: ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
5 กรกฎาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102