เรื่อง :: อบรมพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
หลักสูตรที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Microsoft Office ขั้นสูง
ระหว่าางวันที่ 6 - 8 กรกฏาคม 2559
ณ ห้อง Training Room 2
ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 กรกฎาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102