เรื่อง :: งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

     
 

 

 
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
NATIONAL SCIENCE DAY 2016
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
19 สิงหาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102