เรื่อง :: งานประกวดแพะเนื้อแพะนม ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2017

     
 

 

 
  งานประกวดแพะเนื้อแพะนม ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2017
วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2560
ณ เวทีเชิงเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
24 มกราคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102