เรื่อง :: ประชุมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วาระพิเศษ)

     
 

 

 
  ประชุมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วาระพิเศษ)
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมดุสิตา (911) ศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
24 มกราคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102