เรื่อง :: อบรมการเขียนแบบออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit Structure

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเขียนแบบออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit Structure
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จัดโดย สาขาเทคโนโลยีโยธา
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102