เรื่อง :: ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 มกราคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102