เรื่อง :: การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 / 2560

     
 

 

 
  การประชุมอาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 / 2560
วันพุธที่ 4 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 มกราคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102