เรื่อง :: การจัดการเรียนรู้แบบ Project Based ในยุค Thailand 4.0

     
 

 

 
  "การจัดการเรียนรู้แบบ Project Based ในยุค Thailand 4.0"
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
14 มีนาคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102