เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสะเต็มศึกษา

     
 

 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูสะเต็มศึกษา
ระหว่างวันที่ 18 -19 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงการอบรม ครูสะเต็มศึกษา 1/5
https://goo.gl/69Tuhh

โครงการอบรม ครูสะเต็มศึกษา 2/5
https://goo.gl/aiwUbY

โครงการอบรม ครูสะเต็มศึกษา 3/5
https://goo.gl/w9wJNh

โครงการอบรม ครูสะเต็มศึกษา 4/5
https://goo.gl/ccY3uO

โครงการอบรม ครูสะเต็มศึกษา 5/5
https://goo.gl/It2hAN

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
24 มีนาคม 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102