เรื่อง :: อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการให้ความรู้และทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา"

     
 

 

 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการให้ความรู้และทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา"
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมดุสิตา ห้อง 911 ศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
8 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102