เรื่อง :: โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้บนอุปรณ์เคลื่อน

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การผลิตสื่อการเรียนรู้บนอุปรณ์เคลื่อนที่สำหรับครู
จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
8 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102